Práce vo výškach vykonávame v súlade s vyhláškou č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadením vlády SR č.470/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.159/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. Tieto právne predpisy ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce pri stavebných prácach, medzi ktoré patria aj práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou.